ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Versie van 1/01/2024

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene verkoopvoorwaarden de volgende betekenissen:

Klant: betekent iedere professional die Producten en Diensten via de Website koopt voor doeleinden die in het kader van zijn beroepsactiviteit vallen, met uitzondering van consumenten en niet-professionals in de zin van de toepasselijke regelgeving die het verboden is een bestelling van Producten of Diensten via de Website te plaatsen;

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de verkoop van Producten en Diensten;

« Product (: betekent de zitmodellen die door ERGOSANTE via de website worden verkocht;

VoordelenHet volgende: betekent de adviserende diensten op het gebied van de installatie en het gebruik van de bij de klant gemaakte producten die ook via de website worden verkocht;

« Website : verwijst naar de website die op https://www.mdcevennes.com/nl/ en uitgegeven door ERGOSANTE, waarvan de directeur van de publicatie is de heer Samuel Corgne, gehuisvest door OVH, een vereenvoudigde vennootschap, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder nummer 424 761 419, met maatschappelijke zetel 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix;

« Deel (en) (: betekent afzonderlijk of samen ERGOSANTE en de cliënt;

HARDWERKEND: een vennootschap met een bestuursorgaan, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 28 Zone Industrielle de Labahou, 30140 Anduze, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Nîmes onder nummer 790 648 851, vertegenwoordigd door Samuel Corgne, met BTW-identificatienummer FR36790648851 en waarvan de klantenservice via e-mail kan worden bereikt op: contact@ergosante.fr.

ARTIKEL 2

2.1 De klant verklaart: (i) het bestellen van Producten en, indien van toepassing, Diensten op de Website voor doeleinden in het kader van zijn beroepswerkzaamheden; en (ii) niet als consument of niet-professional te handelen in de zin van de toepasselijke regelgeving.

2.2 De algemene voorwaarden hebben tot doel het contractuele kader vast te stellen dat van toepassing is op de aankoop door de klant van producten en diensten die door ERGOSANTE via de website worden aangeboden.

2.3 De Algemene Voorwaarden vormen het geheel van de contractuele bepalingen die, in dit kader, de betrekkingen tussen ERGOSANTE en de Klant regelen.

2.4 De aankopen van Producten en Diensten op de Website betekenen dat de Klant zich onvoorwaardelijk aansluit bij de Algemene Voorwaarden die hij voorafgaand aan zijn bestelling vrij heeft kunnen lezen. Het feit dat de klant het vakje aanvinkt Ik bevestig dat ik kennis heb genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en ze accepteren» bij het plaatsen van zijn bestelling en het betalen van de prijs van zijn bestelling, een onherroepelijke aanvaarding ervan vormt, in de wetenschap dat hij hierbij erkent de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zijn rechtstreeks te lezen op de Website en kunnen ook door ERGOSANTE per e-mail worden verzonden op eenvoudig verzoek van de Klant.

2.5 Het niet uitoefenen van een door de Algemene Voorwaarden erkende bevoegdheid of het niet eisen van de toepassing van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan in geen geval worden opgevat als een wijziging van de Algemene Voorwaarden of als een uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand van die bevoegdheid en/of bepaling.

2.6In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een rechterlijke beslissing als onwettig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen van kracht.

2.7 De Algemene Voorwaarden kunnen later worden aangepast of gewijzigd, de versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op de bestelling van de Klant is de versie die op de Site van kracht is op de datum waarop de Klant de betreffende bestelling plaatst.

ARTIKEL 3 – GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1 ERGOSANTE streeft ernaar Producten te verkopen die voldoen aan de voorschriften en normen die gelden in de Europese Unie op het moment van verkoop, maar garandeert niet dat deze voldoen aan de voorschriften die gelden voor landen buiten de Europese Unie.

3.2 De essentiële kenmerken van de Producten worden op de Website zo nauwkeurig mogelijk beschreven, met name door middel van gedetailleerde beschrijvingen, foto's en schriftelijke en videoboodschappen.

3.3 De klant verklaart uitdrukkelijk: (i) kennis heeft genomen van deze informatie voordat de gekozen producten en diensten zijn geselecteerd (zie 3.6 hieronder); en (ii) van ERGOSANTE alle informatie heeft ontvangen die tot zijn toestemming leidt.

3.4 Producten worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden. Indien deze niet beschikbaar is, verbindt ERGOSANTE zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon hiervan op de hoogte te stellen. De Klant kan, indien de bestelde Product (en) niet beschikbaar zijn, zijn bestelling annuleren of wijzigen. In geval van annulering wegens onbeschikbaarheid zal de klant zo spoedig mogelijk worden terugbetaald na ontvangst van zijn annuleringsaanvraag.

3.5 Het is ten strengste verboden producten te kopen met het oog op wederverkoop.

3.6 ERGOSANTE biedt de Klant ook, uitsluitend in Frankrijk en Réunion, adviesdiensten aan voor de installatie en het gebruik van de Producten die ook via de Website worden verkocht en die bij de Klant worden verricht door het dichtstbijzijnde ERGOSANTE-agentschap.

ARTIKEL 4 – PLAATSING VAN ORDERS

4.1 Om online bestellingen op de Site te kunnen plaatsen, zal de Klant vooraf worden gevraagd om een klantenaccount aan te maken, waarbij de Klant zich ertoe verbindt de gevraagde exacte, actuele, volledige gegevens te verstrekken en de juistheid ervan te behouden.

4.2 De toegang tot de klantenrekening wordt beschermd door een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord. De Klant verbindt zich ertoe het geheim te houden en het niet te delen aan derden. De klant is verantwoordelijk voor zijn wachtwoord en de bestellingen die vanuit zijn account worden geplaatst. Als de klant merkt dat zijn account frauduleus wordt gebruikt, moet hij dit onmiddellijk aan ERGOSANTE melden.

4.3 Elke bestelling op de website vereist dat alle verschillende stappen die op de website worden aangeboden volledig zijn voltooid.

4.4 De bestelling van Producten en, indien van toepassing, van Diensten zal pas definitief worden geregistreerd wanneer de order door de Klant voor het laatst op het samenvattingsscherm is bevestigd. Deze handeling wordt gelijkgesteld aan de handtekening bedoeld in artikel 1367 van de burgerlijke wetboek. Vanaf die datum is de bestelling voor de klant onherroepelijk.

4.5 Voor ERGOSANTE is de bestelling pas definitief nadat de klant per e-mail de bevestiging van zijn aanvaarding heeft ontvangen, die onverwijld zal worden verzonden en nadat ERGOSANTE de betreffende prijs in zijn geheel heeft ontvangen. Deze bevestigings-e-mail geeft een samenvatting van alle contractuele informatie en bevat de toepasselijke Algemene Voorwaarden in PDF-formaat. Deze documenten kunnen door de klant worden bewaard, geregistreerd en afgedrukt. Door deze e-mail te bewaren en/of af te drukken, heeft de Klant bewijs van zijn bestelling, dat ERGOSANTE hem aanbeveelt te bewaren.

ARTIKEL 5 – PRIJS, FACTURATIE EN BETALING

5.1 De toegang tot de website vindt plaats via het internet. De kosten voor toegang tot het internet via een afstandscommunicatiedienst zijn voor rekening van de klant.

5.2De Producten en Diensten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de Website wanneer de bestelling wordt geplaatst. Deze prijzen zijn vermeld in euro's en zijn exclusief verzendkosten die door de Klant worden betaald. ERGOSANTE behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

5.3 De definitieve prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door ERGOSANTE op de Site zouden worden toegekend en met eventuele promotiecodes die door de Klant zijn ingevuld.

5.4 Alle door de Klant bestelde Producten worden door ERGOSANTE gefactureerd op basis van de definitieve prijs en de leverkosten die aan de Klant worden aangegeven, afhankelijk van de plaats van levering, wanneer de bestelprocedure volledig is voltooid.

5.5 De betaling van de bestelling vindt in contanten plaats (i) per bankkaart (Carte bleue, Visa, MasterCard) of (ii) per bankoverdracht op de rekening van ERGOSANTE.

5.6 De Klant wordt uitdrukkelijk ervan in kennis gesteld dat geen enkele bestelling kan worden voorbereid of verzonden totdat de totale prijs ervan volledig door ERGOSANTE is betaald. Als de bank weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

5.7 ERGOSANTE behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Klant in een land waar ERGOSANTE de Producten niet kan leveren, te weigeren of te annuleren. ERGOSANTE behoudt zich ook het recht voor om een bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te weigeren of te annuleren.

5.8 In geval van de bestelling/verkoop/internationale levering van de Producten), en tenzij de Partijen uitdrukkelijk in schrift een andere Incoterm hebben overeengekomen, is onderling overeengekomen dat de verkoop onderworpen zal zijn aan de Incoterm EX WORKS (EXW).

ARTIKEL 6 – LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTVERLENING

 

6.1 De Producten zullen aan de Klant worden geleverd door een onafhankelijke partner van ERGOSANTE op het door de Klant bij de bestelling vermelde adres.

6.2 ERGOSANTE behoudt zich de mogelijkheid voor om de Producten in delen te leveren en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen.

6.3 De door ERGOSANTE aan de Klant aangegeven levertermijnen voor de Producten zijn slechts indicatief, met dien verstande dat eventuele niet-naleving van deze termijnen derhalve niet tot gevolg kan hebben dat ERGOSANTE een boete draagt en/of dat de Klant op welke wijze dan ook schadevergoeding krijgt, noch dat de betreffende bestelling wordt beëindigd of geannuleerd.

6.4 Wat de Diensten betreft, zullen zij bij de Klant worden verricht door het dichtstbijzijnde ERGOSANTE-agentschap, met dien verstande dat de modaliteiten voor de uitvoering ervan door de Partijen worden bepaald nadat de bestelling is geplaatst.

ARTIKEL 7 – RECHT VAN HERROEPING

Aangezien de Klant een ondernemer is die de Producten en, indien van toepassing, de Diensten via de Website koopt voor doeleinden in het kader van zijn beroepsactiviteit, heeft de Klant niet het recht van herroeping als bedoeld in art IK. 221-18 de consumentenwetgeving.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRESERVE

8.1 ERGOSANTE BEHOUDT DE EIGENDOM VAN DE PRODUCTEN TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS DOOR DE KLANT, DAT WIL ZEGGEN TOT DE DAADWERKELIJKE INCASSO PER ERGOSANTE VAN HET TOTALE BEDRAG VAN DE BESTELLING, MET DIEN VERSTANDE DAT ERGOSANTE IN GEVAL VAN NIET-BETALING ONMIDDELLIJK DE PRODUCTEN KAN CLAIMEN EN DE OVEREENKOMSTIGE BESTELLING/VERKOOP KAN OPLOSSEN.

8.2 DEZE BEPALINGEN MOGEN GEEN BELEMMERING VORMEN VOOR DE OVERDRACHT VAN RISICO'S OP DE PRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9 HIERONDER.

ARTIKEL 9 – RISICOOVERDRACHT

De risico's van verlies of beschadiging van de Producten en alle eventuele schade die deze kunnen veroorzaken, worden overgedragen aan de Klant wanneer deze door de vervoerder aan de Klant worden geleverd.

ARTIKEL 10 ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN EN CONFORMITEIT

10.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij ontvangst te controleren of de Producten in goede staat zijn, of er schijnbare gebreken zijn, hoeveelheden hebben en of zij in overeenstemming zijn met de bestelling. Elke klacht van de Klant hiertoe moet, zodra de zaak daarover is beëindigd, binnen 48 uur na ontvangst van de Producten worden ingediend:

-In geval van een ontbrekend product, en op voorwaarde dat dit door ERGOSANTE naar behoren is gecontroleerd en vastgesteld, zal ERGOSANTE, naar eigen keuze, uitsluitend aansprakelijk zijn voor alle schade of annulering van de betreffende bestelling, (i) het ontbrekende product te verzenden, of (ii) een tegoed op te stellen voor het betrokken bedrag ;

-In het geval dat er zich producten voordoen die niet conform zijn, en op voorwaarde dat dit door ERGOSANTE naar behoren is gecontroleerd en vastgesteld na onderzoek van de geretourneerde producten, is ERGOSANTE uitsluitend aansprakelijk voor zijn keuze, met uitsluiting van alle schade of annulering van de betreffende bestelling (i) de niet-conforme producten vervangen door conform producten of (ii) een saldo op te stellen voor het betrokken bedrag. In ieder geval moet ERGOSANTE vooraf instemmen met de terugzending door de Klant van producten die naar verluidt niet conform zijn, met name op basis van een analyse van de foto's van de betrokken producten die de Klant aan ERGOSANTE heeft toegezonden.

10.2 Het is duidelijk dat de kosten en risico's van de terugzending van niet-conforme producten door ERGOSANTE worden gedragen, evenals de terugzending van conform producten aan de klant.

ARTIKEL 11 WETTELIJKE GARANTIE OP DE PRODUCTEN

Indien de Klant een beroepsbeoefenaar is van hetzelfde beroep als ERGOSANTE, wijst hij uitdrukkelijk af van de toepassing van de garantie tegen verborgen gebreken zoals gedefinieerd in de artikelen 1641 en volgende van de Burgerlijke Wetboek. In alle andere gevallen hebben de door ERGOSANTE verkochte producten de wettelijke garantie voor verborgen gebreken.

ARTIKEL 12 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 ERGOSANTE/de ERGOSANTE-agentschappen zijn in het kader van de prestaties onderworpen aan een middelenverplichting en niet aan een resultaatverplichting. ERGOSANTE/de ERGOSANTE-agentschappen zijn niet aansprakelijk voor immateriële en/of indirecte schade (d.w.z. zonder dat deze lijst uitputtend is, alle verlies van winst, klanten, financiële schade, commerciële schade, immateriële schade) als gevolg van de Diensten. Onverminderd het bovenstaande:

-indien ERGOSANTE/de ERGOSANTE-agentschappen aansprakelijk zouden worden gesteld voor de Verrichtingen, om welke reden dan ook en op welke grondslag dan ook, voor de schade waarvoor ERGOSANTE/de ERGOSANTE-agentschappen aansprakelijk zouden zijn, zullen alle schadevergoeding beperkt zijn tot de bedragen die de klant aan ERGOSANTE heeft betaald voor de bestelling in kwestie; en

-de klant kan ERGOSANTE/de ERGOSANTE-agentschappen niet aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook, met name voor directe of indirecte schade in verband met de Diensten, tenzij binnen een termijn van één (1) jaar na het ontstaan van de schade.

12.2 Met betrekking tot de Producten is uitdrukkelijk overeengekomen dat ERGOSANTE niet aansprakelijk kan worden gesteld (i) Gebruik van produkten die niet in overeenstemming zijn met hun bestemming en de voorschriften van de art (ii) inbreuk op de wettelijke/reglementaire bepalingen (iii) niet-naleving van de gebruiksaanbevelingen (iv) niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen en (v) niet-naleving van de uitsluitingen.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 De domeinnaam van de Site en alle elementen en inhoud op de Site zijn het exclusieve eigendom van ERGOSANTE en zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendom. Reproductie ervan, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ERGOSANTE. Elk gebruik of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van een van de elementen van de Site op een derde website door middel van zogenaamde 'inclusion', 'frames', 'inlining' of een ander soortgelijk proces is ten strengste verboden.

13.2 De verkoop van de Producten door ERGOSANTE aan de Klant verleent de Klant geen rechten op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook (merken, ontwerpen en modellen, patenten, auteursrechten) met betrekking tot de Producten, met name op de intellectuele eigendomsrechten waarvan ERGOSANTE de eigenaar is, noch geeft het de Klant het recht deze te registreren of voor eigen rekening te exploiteren/gebruiken.

ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS / RGPD

14.1 De verstrekking door de Klant aan ERGOSANTE van persoonsgegevens (mobiele-telefoonnummer, vaste-telefoonnummer, voornaam en achternaam, e-mailadres, postadres) bij het aanmaken van zijn account, het plaatsen van bestellingen via de Website en het registreren van de commerciële garantie, berust op zijn toestemming.

14.2 De enige verwerking van deze persoonsgegevens zal (i) de goede uitvoering van de orders/de levering van de Producten/het verrichten van de Diensten en (ii) de oprichting van een klantenbestand om ERGOSANTE in staat te stellen de volgende activiteiten uit te voeren: nieuwsbrief en e-mailing.

14.3 In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna GDPR genoemd) hebben persoonsgegevens een recht op toegang, rectificatie, verwijdering van persoonsgegevens en het recht om richtlijnen te stellen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt na hun overlijden. Zij kunnen ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens, een beperking van de verwerking aanvragen en hun recht op gegevensportabiliteit uitoefenen. De betrokken klanten kunnen een deel of alle van hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@ergosante.fr.

14.4 De verzamelde persoonsgegevens worden door ERGOSANTE alleen in Frankrijk bewaard, uitsluitend voor het verrichten van de hierboven genoemde verwerkingen, voor een periode die voldoet aan de voorschriften en aanbevelingen van de CNIL. ERGOSANTE verbiedt de doorgifte van deze persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van haar vervoerder en de agentschappen die deel uitmaken van de ERGOSANTE-groep, uitsluitend voor de uitvoering van de bestelling/de Diensten. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). In ieder geval is de verplichting om de hierboven beschreven persoonsgegevens te verstrekken van contractuele aard, aangezien de verkoop en levering van de Producten niet kan plaatsvinden indien deze gegevens niet worden verstrekt.

ARTIKEL 15 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

15.1 In geval van verandering van onvoorspelbare omstandigheden bij het sluiten van het contract, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek, kan de partij die niet heeft ingestemd met het nemen van het risico van onnodig dure uitvoering, een heronderhandeling van het contract van haar wederpartij vragen.

15.2 De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of vertraging van de nakoming van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, in de zin van artikel 1218 van de burgerlijke wetboek.

ARTIKEL 16 – TAAL, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans in hun oorspronkelijke versie, die alleen geldig is en overtreft alle andere versies.

16.2 De interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en de bestellingen waarop zij van toepassing zijn, wordt uitsluitend door het Franse recht geregeld.

16.3 ALLE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE EN/OF DE UITVOERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF OPDRACHTEN MOETEN WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE IN DE EERSTE PLAATS IS HET VAN BELANG DAT DE COMMISSIE IN HET KADER VAN HAAR WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE RECHTEN VAN DE VROUW OP DE HOOGTE BLIJFT VAN HET FEIT DAT ZIJ IN HET KADER VAN HAAR WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW EN VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW IN DE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP ACTIEF IS.